Rodo

Informacja

Rawa Mazowiecka, dnia 25 maja 2018 roku

            Szanowni Państwo,

            w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować o sposobie postępowania z danymi osobowymi w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej, oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

            Poniżej zatem kilka szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych  – zachęcamy do zapoznania się z nimi:

  1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej, ul. Murarska 1, 96-200 Rawa Mazowiecka – dalej „Administrator”.
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@tuptusrawa.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 695 777 104 lub pisemnie na adres siedziby.
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Karol Łoptaka – mail: iod@tuptusrawa.pl
  4. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. a), oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu rekrutacji dziecka do Żłobka, oraz sprawowania nad nim opieki,
   2. Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a osoba której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
   3. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem,
   4. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości;
   5. Art. 6 ust.1 lit. d) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
   6. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;
   7. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
  5. Pani/Pana dane osobowe, oraz dane osobowe dziecka przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, lecz podanie ich jest niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. W takim wypadku sprawowanie opieki nad dzieckiem przez Żłobek przestanie być możliwe. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe, lub innego tego typu, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, a także podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit.e) lub f) RODO.
  8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.
  9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.
  10. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Żłobek narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania.

            Mogą Państwo w naszej siedzibie uzyskać wgląd do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej.

            Oczywiście w razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH