Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy,
  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. oraz treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Niezgodności:

  • część plików udostępnionych w formacie pdf i opublikowanych przed 23 września 2020 r. nie jest dostępnych cyfrowo (w miarę możliwości dokumenty sukcesywnie będą poprawiane).
  • część plików graficznych udostępnionychi opublikowanych przed 23 września 2020 r. nie posiada opisów alternatywnych (w miarę możliwości opisy sukcesywnie będą poprawiane).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Chrobak, sekretariat@tuptusrawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 695 777 104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Murarskiej i 1 wejście od strony ul. Kolejowej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. W wejściu nie ma stopni. Budynek jest jednokondygnacyjny o poziomie posadowienia parteru oznacza, że wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części administracyjnej budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma zakazu wstępu dla psa asystującego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH