OTWARTY NABÓR DO ŻŁOBKA 2019

OTWARTY NABÓR DO ŻŁOBKA 2019

Od 15 kwietnia 2019 roku do 15 maja 2019 roku rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka. Zapraszamy do składania kwestionariuszy przyjęcia dziecka wraz z ankietą.

Szczegółowe informacje uzyskują Państwo pod nr tel. 695 777 104.

W dniach od 03.06.2019r. do 10.06.2019r.  wyniki rekrutacji ( tylko osobiste stawiennictwo
w placówce, informacja nie zostanie udzielona osobom nie upoważnionym)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1 , prowadzi nabór na stanowisko :   Opiekuna  ( umowa o pracę  w wymiarze jednego etatu)

I . Wymagania formalne

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 16 ustawy z dnia 04.02.2011r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

 1.Opiekunem w żłobku może być osoba :

 1. posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2.Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
  a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ponadto opiekunem w żłobku może być tylko osoba, która:

( forma oświadczenia)

* Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

* Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

* Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

* Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

* Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

 1. Wymagane dokumenty
 2. CV i list motywacyjny z dopiskiem na klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.),
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych .
 1. Preferencje

 

        Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny.

 Potrafi współpracować w zespole. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z małym dzieckiem, wykazując się dużą kreatywnością oraz wysoką kulturą osobistą.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1 do 23.04.2018r.

Wybrana osoba zostanie poinformowana  telefonicznie.

 

OTWARTY NABÓR DO ŻŁOBKA 2018

Od 16 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka. Zapraszamy do składania kwestionariuszy przyjęcia dziecka wraz z ankietą.

 Szczegółowe informacje uzyskują Państwo pod nr tel. 695 777 104. Listy z przyjętymi dziećmi zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2018 rok. Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego dostępne w gablocie na terenie Żłobka. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1 , prowadzi nabór na stanowisko :  Intendenta   ( umowa o pracę w wymiarze jednego etatu)

 

1.      Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane kierunki administracja, ekonomia, dietetyka),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
 • znajomość przepisów HACCP, GHP, GMP
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość zasad zdrowego żywienia

2.     Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań

 

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Procedurą postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w żłobku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro ( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w:

- żywność, sprzęt kuchenny i inne,

-środki czystości,

-odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • znajomość i stosowanie zasad  i norm żywienia dzieci,
 • układanie jadłospisów wspólnie z personelem kuchni zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci w żłobku,
 • przestrzeganie zasad HACCP i GHP,GMP
 • naliczanie i przekazywanie informacji rodzicom o odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku  zgodnie z   obowiązującą dokumentacją i przepisami,
 • branie udziału w inwentaryzacji żłobka,
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
 •  wyliczanie i przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej,  terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
 • sporządzanie raportów żywieniowych,
 • prowadzenie magazynu żywnościowego i chemiczno-gospodarczego,  dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora żłobka wynikających z organizacji pracy w placówce.

4.     Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.05.2018 r.

5.     Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • (CV) - koniecznie numer telefonu do kontaktu ,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych”.

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,, za zgodność z oryginałem ''.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 30.03.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” ul. Murarska 1  w  sekretariacie,  a także można  przesłać na adres (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym): Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” ul. Murarska 1 96-200 Rawa Mazowiecka
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendent.

Inne informacje

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani

telefonicznie.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1 , prowadzi nabór na stanowisko :   Opiekun   ( umowa o pracę  w wymiarze jednego etatu na czas określony)

 

1.      Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a)      posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

b)     posiadania przynajmniej wykształcenia średniego oraz:

1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,

2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. a

            c)   jeżeli osoba , o której mowa w pkt. b1 nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez              okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ponadto opiekunem w żłobku może być tylko osoba, która:

* Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

* Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

* Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

* Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

2.     Wymagane dokumenty

1.       CV i list motywacyjny z dopiskiem na klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.),

2.      kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska,

3.      kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy,

4.      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5.      kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych .

 

 

3.     Preferencje

 

        Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny.

 Potrafi współpracować w zespole. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z małym dzieckiem, wykazując się dużą kreatywnością oraz wysoką kulturą osobistą.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1,  do 23 sierpnia 2017 roku. Wybrana osoba zostanie poinformowana  telefonicznie.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1 , prowadzi nabór na stanowisko :  Starszy  opiekun   ( umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze jednego etatu)

 

1.      Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a)     posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

b)     posiadania przynajmniej wykształcenia średniego oraz:

1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,

2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. a

            c)   jeżeli osoba , o której mowa w pkt. b1 nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez              okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ponadto opiekunem w żłobku może być tylko osoba, która:

* Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

* Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

* Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

* Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Spełnienie wymagań określonych w  Zarządzeniu nr 1/2016 Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” załącznik nr 4 do Regulaminu Wynagradzania pkt.3 :

 

3.Starszy opiekun-wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 5 lat doświadczenia w pracy z małym dzieckiem.

 

2.     Wymagane dokumenty

1.       CV i list motywacyjny z dopiskiem na klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.),

2.      kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska,

3.      kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy,

4.      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5.      kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych .

 

 

3.     Preferencje

 

        Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny.

 Potrafi współpracować w zespole. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z małym dzieckiem, wykazując się dużą kreatywnością oraz wysoką kulturą osobistą.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” ul. Murarska 1,  do 07 kwietnia 2017 roku. Wybrana osoba zostanie poinformowana  telefonicznie.

 

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na wynajem części pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, położonego przy ul. Murarskiej 1 w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zaprasza do złożenia oferty na wynajem części pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, położonego przy ul. Murarskiej 1 w Rawie Mazowieckiej.

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” rozpoczął swoją działalność w dniu  1 września 2014 r. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na żłobek dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka, zaś pierwsze piętro zostało przygotowane do wynajęcia. Łączna powierzchnia najmu to 339,17 m2. Pomieszczenia te posiadają oddzielne wejście i windę.

Zainteresowanych wynajęciem przedmiotowych pomieszczeń zapraszam do kontaktu oraz złożenia oferty.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu najmu udziela Pan Dariusz Misztal – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, tel. (46) 814-47-11  w godzinach urzędowania lub Pani Katarzyna Wasilewska – Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, ul. Murarska 1, tel. 695 777 104

 

Więcej informacji znajdą państwo tutaj http://www.rawamazowiecka.pl/2451,murarska-lokal-uzytkowy-w-zlobku.html

 

OTWARTY NABÓR DO ŻŁOBKA 2016

Od 18 kwietnia 2016 roku do 18 maja 2016 roku rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka. Zapraszamy do składania kwestionariuszy przyjęcia dziecka wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje uzyskują Państwo pod nr tel. 695 777 104. Listy z przyjętymi dziećmi zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2016 rok. Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego dostępne w gablocie na terenie Żłobka. 

Życzenia Wielkanocne

 

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek…

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

bogatego zająca i kurczaków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

lukrowanego baranka, a w dyngusa – głowy zmytej!  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życzenia,

 aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,

 rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

 

                                   Życzenia składają:

 

                                            Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci ze Żłobka Miejskiego „Tuptuś”

 

Życzenia

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 

jest taka siła, co spełnia marzenia.....

to właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Właśnie takich magicznych świąt,

pełnych spokoju, refleksji, rodzinnego ciepła,

bez pośpiechu, trosk i zmartwień

życzą

Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci ze Żłobka Miejskiego ,,Tuptuś" 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego księgowego w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”

OGŁOSZENIE

 

o konkursie na stanowisko Głównego księgowego Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” W Rawie Mazowieckiej

Dyrektor Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego w Miejskim Żłobku z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 art. 54)

Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, chyba  ze przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 • średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
   6- letnią praktykę w księgowości
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 4. znajomość obsługi komputera.

   Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. znajomość programu finansowo- księgowego GROSZEK , programu „Płatnik” lub innego programu księgowego;
 2. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
 7. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
 8. rozliczanie dok. dotacji;
 9. opracowanie projektu budżetu;
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora.

Zakres uprawnień:

 1. ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 2. wnioskować do Dyrektora jednostki o określenie trybu, wg. którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

III. Wymagane dokumenty

 1. CV z dopiskiem klauzuli „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z póżn. zm. )”;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 4. kopie świadectw potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy potwierdzających praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości;
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie w pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

IV. Warunki pracy na stanowisku

Wymiar etatu – 1/3 etatu

 

Miejsce pracy

Praca w budynku Żłobka i poza nim. Bezpieczne warunki pracy.

 

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Żłobka, korespondencja tradycyjna i e-mailowa oraz przemieszczanie się wewnątrz budynku Żłobka.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów

 1. Termin 16 lipca 2015 roku do godz. 10.00
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w Miejskim Żłobku z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej lub listem poleconym;
 3. Miejsce: Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” ul. Murarska 1 , 96-200 Rawa Mazowiecka.

Proszę o dopisanie na kopercie słów: ,, Konkurs na stanowisko Głównego księgowego”

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kontakt z Dyrektorem Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” 695777104
 2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego);
 3. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni telefonicznie .
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” ul. Murarska 1 , prowadzi nabór na stanowisko : Młodszy opiekun

 

 1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

 2. posiadania przynajmniej wykształcenia średniego oraz:

1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,

2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. a

c. jeżeli osoba , o której mowa w pkt. b1 nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

 1. Wymagane dokumenty

  1. CV i list motywacyjny z dopiskiem na klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.),

  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska,

  3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy,

  4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

  5. kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych .

 

 1. Preferencje

Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny . Potrafi współpracować w zespole. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z małym dzieckiem.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” do 05 czerwca 2015 roku.

Wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 08 czerwca 2015 roku.

 

Otwarty nabór do żłobka 2015

Od 27 kwietnia 2015  do 27 maja 2015  rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka.

Zapraszamy do składania kwestionariuszy przyjęcia dziecka wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje uzyskają państwo pod nr tel. 695 777 104

Listy z przyjętymi dziećmi zostaną ogłoszone w dniu 09.06.2015 rok.

Zapraszamy.

ZEBRANIE RODZICÓW 02.2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w następujących terminach:

 • Grupa MALINKI (sala Malinek) 23.02.2015r. godz. 16:30 poniedziałek     
 • Grupa SŁONECZKA (sala Słoneczek) 24.02.2015r. godz. 16:30 wtorek
 • Grupa KROPELKI (sala Kropelek) 25.02.2015r. godz. 16:30 środa
 • Grupa LEŚNE SKRZATY (sala Leśnych Skrzatów) 26.02.2015r. godz. 16:30 czwartek
 • Grupa SMERFY (sala Smerfy) 27.02.2015r. godz. 16:30 piątek

Zebranie rodziców 11.2014

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w następujących terminach:

 • Grupa MALINKI (sala Malinek) 17.11.2014r. godz. 16:30 poniedziałek     
 • Grupa SŁONECZKA (sala Słoneczek) 18.11.2014r. godz. 16:30 wtorek
 • Grupa KROPELKI (sala Kropelek) 19.11.2014r. godz. 16:30 środa
 • Grupa LEŚNE SKRZATY (sala Leśnych Skrzatów) 20.11.2014r. godz. 16:30 czwartek
 • Grupa SMERFY (sala Smerfy) 21.11.2014r. godz. 16:30 piątek      

 

 

Uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej

W niedzielę, 24 sierpnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. o godz. 11,30 w Kościele p.w. N.P.N.M.P. w Rawie Mazowieckiej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz oraz biskup łowicki Andrzej Dziuba.

 

Dni otwarte dla dzieci przyjętych do żłobka i ich rodziców

W dniu 27.08.2014 r. od godziny 16:00 do godziny 18:00 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ” odbędą się Dni otwarte dla dzieci przyjętych do żłobka i ich rodziców.
Maluchy będą mogły zapoznać się z nowym otoczeniem, nawiązać bliższy kontakt w relacji z opiekunem grupy a rodzice zapoznają się z zasobami żłobka oraz organizacją pracy. Założeniem takich dni jest zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach ze żłobkiem.

Zakończył się nabór do Żłobka Miejskiego "TUPTUŚ"

W dniu 28.07.2014r. zakończył się nabór dzieci do Żłobka Miejskiego „Tuptuś”.
Listy z przyjętymi dziećmi umieszczone będą w  głównym holu żłobka miejskiego "Tuptuś" oraz w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 5 sierpnia 2014 roku.
Rodzice przyjętych dzieci będą również poinformowani drogą elektroniczną o przyjęciu ich dziecka do Żłobka Miejskiego "Tuptuś"

Otwarty nabór do żłobka

Nabór do żłobka miejskiego „Tuptuś” jest otwarty.
Rekrutacja trwa do 28.07.2014 roku.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 695 777 104
Listy z przyjętymi dziećmi zostaną ogłoszone w dniu 04.08.2014 roku.
Zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 lat